Адвокатска кантора

доц. д-р Красимир Димитров и партньори

Адвокатска кантора

доц. д-р Красимир Димитров и партньори

Нашите услуги

Вашите права

При всякакви лични проблеми не се колебайте да потърсите своите права. Ние-адвокати от кантора „Красимир Димитров и Партньори“ провеждаме консултации, чрез които може да узнаете какви са изходите от вашите проблеми.

Правни съвети

Правни съвети с адвокат на среща в нашата кантора или извън нея. Не се колебайте да получите правен съвет за вашите проблеми от нашите специалисти- адвокати с дълъг опит.

Дела

Кантората чрез нейните адвокати дава безплатни консултации и води дела за обезщетения на пострадали от престъпления, при пътно-транспортни произшествия, трудови злополуки и други инциденти.

Res iudicata pro veritate habetur.
Високоспециализирани услуги в следните области:

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Защита на личните данни. Общ регламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни . Длъжностно лице по защита на данните ( DPO).

Виж повече...

НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ

Кантората е специализирана във водене на дела за обезщетения на пострадали при пътно-транспортни произшествия, трудови злополуки и други…

Виж повече...

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Консултиране за правата и задълженията на наследника върху наследственото имущество при наследяване по закон и по завещание

Виж повече...

ТЪРГОВСКО ПРАВО И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Регистрация, пререгистрация на фирми, ЕТ, ООД, ЕООД, АД, събирателно, командитно и командитно дружество с акции, сдружения, фондации…

Виж повече...

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

Кантората ни консултира както работодатели , така и работници и служители на основата на действащите в страната нормативни актове, вътрешното и европейското законодателство…

Виж повече...

МИГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ И ГРАЖДАНСТВО

Правна помощ във връзка с получаване на разрешения за работа на чужди граждани в България, вкл. и на лица с български произход…

Виж повече...

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Адвокатска кантора „Красимир Димитров и партньори” има богат опит в областта на изпълнителното производство…

Виж повече...

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Ние оказваме компетентно и ефективно правно съдействие на клиентите ни във връзка с консултации в областта на наказателното право и наказателния процес…

Виж повече...

ВЕЩНО И НОТАРИАЛНО ПРАВО

Правни съвети във връзка с придобиването или продажбата на недвижим имот, проверка и анализ на наличната документация.

Виж повече...
Какво трябва да знаете за нас

Всеки от Вас, в своя житейски път е бил изправен пред необходимостта да вземе важно бизнес или житейско решение. За съжаление, повечето хора търсят сайт за консултация и съдействие от адвокати едва след като са били посъветвани от непрофесионалисти, без необходимите знания и опит, или са били подведени и в следствие на това са участвали в сключването на неизгодна за тях сделка. Не допускайте това да се случи и с Вас!

Знаете ли какви са правата Ви, ако станете участник в пътно-транспортно произшествие, независимо дали е по ваша вина или не? Вместо да се надявате органите на МВР и прокуратурата да се погрижат за Вас, свържете се с адвокат, който е специалист в тази област и който най-добре и своевременно ще защити вашите интереси докато вие се възстановявате физически и психически от преживяното.

Знаете ли как да се защитите, ако някой използва личните ви данни неправомерно и без ваше съгласие? Адвоката е този , който може да Ви насочи как да предприемете правни действия срещу дружество или организация или да подадете жалба към Вашия национален  орган за защита на данните (ОЗД)

Неправомерно сте обвинен – основната задача на адвоката е да следи за спазване на процесуалните правила и материалния закон . Понякога те не се спазват от разследващите органи и съда. Адвоката може да докаже Вашата невинност, като в досъдебната фаза се запознае с делото, прави възражения, искания или бележки за събиране на нови доказателства, доказвайки Вашата невинност и производството бъде прекратено.

Адвокат е нужен и когато сте признати за извършено престъпление. В българската наказателна система, съществуват различни видове наказания , адвоката- защитник може да помогне за отлагане срока на изпълнение или намаляване на наказанието.

вашите права

Всяка правна процедура не изисква ангажирането на законен представител. Въпреки това, в повечето ситуации, особено в случай на имуществени въпроси или наказателно преследване, не трябва да рискувате да действате самостоятелно без съветите на опитен адвокат, който може да ви помогне. Търсете правен съвет веднага щом се сблъскате с проблема. Ако не сте адвокат, вероятно не знаете как да се държите в определени правни ситуации. Като действате самостоятелно, се излагате на риск да не можете да упражнявате правото си и в някои случаи да си навредите. Участието на адвокат ще ви улесни в работата и ще ви помогне да реализирате и защитите вашите права.Задължително следва да се обърнете към адвокат при следните ситуации:

  • Инцидент, причиняващ телесна повреда или повреда на имущество, независимо дали Вие сте причинили инцидента, или сте пострадали от него;
  • Задържане от органите на МВР или получаване на призовка;
  • Получаване на наказателно постановление, запорно съобщение от съдия изпълнител или ако сте на път да изгубите ценна лична собственост или недвижим имот;
  • Получаване на заповед за изпълнение;
  • Кражба или неправомерна употреба на лични данни
  • Сключване на договор;
  • Промяна в гражданското състояние – сключване на брак, развод, раздяла след фактическо съжителство;
  • Винаги се консултирайте с адвокат, ако давате в заем голяма парична сума или вие теглите кредит.

правни консултации

Безплатни правни консултации от адвокат за материално затруднени лица, както и безплатно водене на дела за присъждане и увеличаване на издръжка

Безплатна правна помощ на лица, пострадали при катастрофи, трудови злополуки и други инциденти, настъпили не по тяхна вина.

При предявяване на извънсъдебни претенции срещу ЗАСТРАХОВАТЕЛИ, когато сте пострадали от ПТП( пътно транспортно произшествие)  и нямате вина за неговото настъпване, както и по воденето на дела за присъждане на обезщетение срещу застраховател, агенция пътна инфраструктура, община или друго юридическо лице, виновно за увреждането, като и по дела за обезщетение на работника за трудова злополука, кантората  работи с договори за резултативен хонорар. Това означава, че възнаграждение за адвокат ще бъде изплащано едва при получаването на обезщетение от застрахователя.

Не забравяйте , че : Адвокатите знаят как да използват доказателствата, как да се справят с тях и с всички правни процедури. Адвокатите имат контакти с широка мрежа от професионалисти, които подпомагат случаите на своите клиенти. Хората, които не са адвокати, често не познават начините, които могат да помогнат при намирането на доказателства или свидетелстване от другата страна. Адвокатът разбира закона много по-добре от нас и ще знае възможностите  да се измъкнете от ситуацията още преди началото на процеса. По-добре е да се предотврати нещо, отколкото „да се излекува“. Ангажирането на адвокат може да ви помогне да избегнете потенциални главоболия по време на цялата процедура.Винаги ли разбирате какво подписвате?Адвокатът ще го разбере. Опитен адвокат вероятно вече е работил със случаи като вашите или поне знае достатъчно, за да реши проблема, с който се сблъсквате. Понякога приемането на оферта за избягване на съдебно производство е добър вариант за вас, но в някои случаи процесът може да е по-рентабилен. Адвокатът е тук, за да ви помогне да договорите добро споразумение с противоположната страна.

дела

Нашият Екип

Доц. д-р Красимир Димитров

Адвокат Мария Генчева

Адвокат Виолета Николова

Богдан Иванов

Facebook