ТЪРГОВСКО ПРАВО И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Адвокатите в кантората ще Ви съдействат при :

  • Регистрация, пререгистрация на фирми, ЕТ, ООД, ЕООД, АД, събирателно, командитно и командитно дружество с акции, сдружения, фондации
  • Подготовка, изготвяне и сключване на всички видове договори, включително и външнотърговски с международно участие;
  • Променя в обстоятелствата и заличаване на фирми и търговски дружества
  • Процедури пред Търговския регистър към Агенция по вписванията – вписване на промени в обстоятелствата, обявяване на ГФО и др.
  • Представителство при организацията на Общо събрание на дружества, Управителни органи, учредителни събрания и други срещи изискващи адекватна намеса на юрист, както и изготвяне на протоколи, заповеди, решения и други документи в тази връзка.
  • Изготвяне на устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове на търговското дружество.
  • Преобразуване на търговските дружества – сливане, вливане, отделяне, разделяне
  • Ликвидация и прекратяване на дружествата
  • Абонаментно обслужване на търговци

Facebook