ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Защита на личните данни

На 25 май тази година влезе в сила Общият регламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDRP) (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки. GDRP цели да предостави по-голям контрол на физическите лица относно обработката на личните им данни, да повиши сигурността на личните данни, както и да предпази субектите, в случаи на нарушения на поверителността или целостта на данните им. Въпреки че основните принципи и понятия в Регламента са приложими и съгласно настоящия режим, съответно са в значителна степен вече познати на работодателите, има няколко ключови промени с важно значение за тях. GDPR въвежда нови стандарти за съгласието, като правно основание за обработка на данни, укрепва и създава нови права на субектите и предвижда завишени задължения при обработването на данни. Като член на Комисията за защита на личните данни от 2002 до 2007г., водещият адвокат в кантората – доц. Д-р Красимир Димитров притежава експертни познания в областта на защитата на личните данни. Кантората предлага консултиране, цялостна проверка и мониторинг за съответствие на дейността по обработката на личните данни с изискванията в законодателството във връзка с прилагането на GDRP на малки, средни и големи фирми и корпорации в България, а също и на физически лица, обработващи по занятие лични данни, както и обучение на персонала по прилагане изискванията на Регламента. Екипът на „Адвокатска кантора Красимир Димитров и партньори“ предоставя също и специализирана услуга – „Длъжностно лице по защита на данните-Data Protection Officer“ (ДЛЗД-DPO), тъй като според условията на GDPR назначаването на „Длъжностно лице по защита на данните“ (ДЛЗД) е задължително за всички компании, боравещи с голям обем от лични данни. Нашата услуга ДЛЗД(„Длъжностно лице по защита на данните“) е ориентирана към цялостно вътрешноорганизационно съдействие по всички въпроси, свързани със защитата на личните данни в администраторите на лични данни, както и по съответствието с новите изисквания на GDPR. Услугата обхваща в цялост изпълнението на задачите, които GDPR изисква, като всички функции са приспособени към специфичните нужди на всеки отделен клиент- юридическо или физическо лице.

Facebook