СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Семейно право

 • Брачен  договор – консултации от адвокат относно различните режими, регламентиращи правото на собственост по време на брака и след прекратяването му (режим на общност, режим на разделност и договорен режим), изготвянето и сключване на брачен договор, нотариална заверка, вписването му в Агенция по вписванията
 • Развод по взаимно съгласие- нашите адвокати работят с бързина и дискретност
 • Развод по общия исков ред с търсене или не на вина
 • Съдействие от адвокат при снабдяване с удостоверения от Агенция по вписванията относно наличието или не на брачен договор
 • Искове за по- голям дял от имуществото придобито по време на брака
 • Издръжка за деца и съпруг- първоначално определяне, искове за увеличаване и намаляване на присъдената вече издръжка, както и съдействие за нейното събиране при отказ от доброволно плащане, включително и изплащането и от общината
 • Дела относно упражняването на родителски права, лишаването от такива, ограничаване или възстановяване, мерки относно личните отношения между родители и деца, внуци и баби и дядовци
 • Дела за оспорване на бащинство, припознаване на дете, родено извън брака, искове за установяване на произход от майката, предявяване на искове за установяване на произход от бащата
 • Разрешение за напускане на страната на малолетни и непълнолетни лица
 • Разрешение от съда за разпореждане с имущество на непълнолетно лице, сделки с непълнолетни лица

Наследствено право

 • Консултиране за правата и задълженията на наследника върху наследственото имущество при наследяване по закон и по завещание
 • Консултации от адвокат относно избора на най-добър начин за разпореждане с имуществото след смъртта
 • Определяне на наследствени дялове
 • Изготвяне на завещания, съхранението им при нотариус
 • Обявяване на завещание
 • Оспорване действителност на завещание по съдебен ред
 • Приемане на наследство
 • Отказ от наследство
 • Искове за възстановяване на накърнена запазена част от наследството
 • Делба на наследствено имущество- извънсъдебна и съдебна
 • Нотариални сделки – подготовка на документи /вкл и нотариален акт/, необходими за изповядването на сделки пред нотариус.

Facebook