ВЕЩНО И НОТАРИАЛНО ПРАВО

Доц.д-р Красимир Димитров е хабилитиран преподавател по нотариално и облигационно право в СУ „Климент Охридски“ и РУ „Ангел Кънчев“.

Кантората оказва квалифицирана правна помощ и съдействие в следните области:

 • Правни съвети във връзка с придобиването или продажбата на недвижим имот, проверка и анализ на наличната документация, задълбочено проследяване на историята на имота, справки относно наличието на вещно-правни тежести (не само по електронен път, но и в старите архиви на съдилищата);
 • Снабдяване с кадастрални схеми/ скици на имоти;
  Участие в преговори свързани с покупко-продажбата на недвижим имот;
 • Изготвяне на предварителни договори, нотариални актове, ипотеки, съдействие при снабдяването с всички изискуеми от закона документи за нотариалното изповядване на сделката независимо в кой съдебен район се намира имота, представителство пред нотариус, процедури пред Имотния регистър към Агенция по вписванията;
 • Съдействие при получаването на банков кредит за покупката на недвижим чрез банков кредит;
 • Консултации по договори за строителство и довършителни работи;
 • Консултации на собственици на недвижими имоти, решили да учредят право на строеж на строителна организация „срещу обезщетение“, проучване на фирмата, изготвяне на договор, гаранции, проследяване на строителния процес;
 • Консултации на строители и инвеститори по въпросите на строителството- проверка относно параметрите на застрояване в действащия кадастрален и регулационен план (какво може да бъде построено) на съответния терен, всичко свързано със строителния процес, изготвяне на инвестиционен проект, разрешение за строеж;
 • Режим на вещните права по ЗУТ (право на строеж, надстрояване и пристрояване, преустройство на помещения и обекти, право на преминаване);
 • Защита на правото на собственост пред съда /ревандикационен иск, негаторен иск, владелчески искове/;
 • Доброволна и съдебна делба на съсобствени вещи и недвижими имоти;
 • Иск за изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот, продаден в нарушение на чл. 33 от ЗС;
 • Иск за решаване на въпроси, свързани с управлението или използването на съсобствени вещи – чл. 32, ал. 2 от ЗС;
 • Извършване на обстоятелствена проверка за придобиване на недвижим имот по давност;
 • Справки, удостоверения, процедури пред Агенция по вписванията;
 • Управление на недвижими имоти- изготвяне на договори за наем, управление и поддръжка;
 • Управление на етажна собственост;
 • Консултации по възникнали проблеми в етажна собственост по ЗУЕС;
 • Придобиване на недвижими имоти от чужденци и чуждестранни юридически лица;

ДОГОВОРИ – сключване, прекратяване и съдебна защита

 • Консултации при сключване на договори в областта на гражданското, търговското и облигационното право, включително и по договори с международен елемент;
 • Комплексно правно обслужване при изготвяне на различни видове договори и представителство при сключването им;
 • Изготвяне и съдействие при сключването на всички видове договори – за недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, строителство, изработка, дарение, продажба, наем, доставка, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг; кредит, заем и др;
 • Изготвяне на типови договори за търговската дейност на дружества, във всички сектори на икономиката;
 • Разваляне и прекратяване на договори – извънсъдебно и по съдебен ред;
 • Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по договори – ипотеки, залози и др.;
 • Консултации и изготвяне на договори за заем и учредяване на обезпеченията, свързани с него – договори за ипотека, залози, поръчителство, встъпване в дълг, поемане на дълг и други;
 • Съдействие при извънсъдебно уреждане на спорове по сключени договори;
 • Процесуално представителство и правна защита по спорове във връзка с изпълнението на сключени договори, пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд;
 • съдействие при неизпълнение по договори с международен елемент – получаване на европейска заповед за плащане и европейска заповед за запор на банкови сметки;

Facebook