при прилагането на чл.51 ал.2 ЗЗД, редукцията на обезщетението се прилага към размера, за който искът би бил основателен, ако не би се наложило намаляването му, поради допринасянето от пострадалия за настъпването на вредата, а не към претендирания. Претендираният размер има правното значение на горна граница с оглед забраната за присъждане plus petitum, но не и решаващо значение при преценката на действителния размер на претърпяната вреда, който се определя от съда.

Решение по т.д.№ 2013/2018 год. на ВКС-ТК, І т.о. Р Е Ш Е Н И Е № 63 София, 08.07. 2019 год. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. в публичното заседание на двадесет и седми май през две хиляди и деветнадесета година в състав: Председател: Дария Проданова Членове: Радостина Караколева Емил Марков при участието на секретаря Ангел Йорданов, като изслуша докладваното от съдията Проданова…

Прочети още

при частичен иск давността за непредявената част продължава да тече реши ВКС с ТР№3/2016 от 22.04.2019г.

1. Предявяването на иска за парично вземане като частичен ипоследвалото негово увеличаване по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК нямат за последица спиране и прекъсване на погасителната давност по отношение на непредявената част от вземането. 2.Решението по уважен частичен иск за парично вземане се ползва със сила на пресъдено нещо относно правопораждащите факти на спорното субективно материално право при предявен в друг исков процес иск за защита на вземане за разликата допълния размер на паричното вземане, произтичащо от същото…

Прочети още

Дали гражданския съд в рамките на съдебното производство по претенция за компенсиране на вреди от деликт е допустимо да приеме осъществяване на изпълнителното деяние с друг вид нарушение на ЗДвП, различно от това по водено наказателно производство във връзка с осъществяване на същото събитие

С Решение №177 от 06.12.2018г. по т.д. №2394/2017г. ВКС приема, че Гражданския съд в рамките на съдебното производство по претенция за компенсиране на вреди от деликт е допустимо да приеме осъществяване на изпълнителното деяние с друг вид нарушение на ЗДвП, различно от това по приключило с оправдателна присъда наказателно производство във връзка с осъществяване на същото събитие, само ако разглежда въведени други фактически действия изпълващи друг специален състав,различен от този разгледан от наказателния съд. Гражданският съд не може да обоснове…

Прочети още

договор за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане между настойник и поставено под запрещение лице

Според Решение на ВКС I-во ГО по гр.д. № 4190/2017г. Поемането на договорни задължения от страна на настойника за гледане и издръжка на поставеното под запрещение лице чрез договори за прехвърляне право на собственост върху недвижим имот при спазване на изискването на чл. 130, ал.3 СК, не противоречи на задълженията на настойника по чл. 164, ал.3 от СК. Задължението на настойника по чл. 164, ал.3 СК касае извършването на правни действия по управление на имуществото на поставения под запрещение, представителство…

Прочети още

Facebook