Според Решение на ВКС I-во ГО по гр.д. № 4190/2017г. Поемането на договорни задължения от страна на настойника за гледане и издръжка на поставеното под запрещение лице чрез договори за прехвърляне право на собственост върху недвижим имот при спазване на изискването на чл. 130, ал.3 СК, не противоречи на задълженията на настойника по чл. 164, ал.3 от СК. Задължението на настойника по чл. 164, ал.3 СК касае извършването на правни действия по управление на имуществото на поставения под запрещение, представителство…