Услуги

ВЪЗЗИВНО И КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ

Кантората ни притежава изключително богат опит в процесуалното представителство по граждански, търговски и наказателни дела. Това дава основание на значителен брой клиенти да тъсят нашето съдействие при неблагоприятно развитие на процеса за тях за обжалване на съдебното решение пред втора инстанция, а също и за изготвяне на касационна жалба и изложение на основания за допускане до касационно обжалване. Процентът на допуснатите до касационно обжалване дела по изготвени от нас жалби е голям.

Виж повече...

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Защита на личните данни. Общ регламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни . Длъжностно лице по защита на данните ( DPO).

Виж повече...

НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ

Кантората е специализирана във водене на дела за обезщетения на пострадали при пътно-транспортни произшествия, трудови злополуки и други…

Виж повече...

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Консултиране за правата и задълженията на наследника върху наследственото имущество при наследяване по закон и по завещание

Виж повече...

ТЪРГОВСКО ПРАВО И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Регистрация, пререгистрация на фирми, ЕТ, ООД, ЕООД, АД, събирателно, командитно и командитно дружество с акции, сдружения, фондации…

Виж повече...

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

Кантората ни консултира както работодатели , така и работници и служители на основата на действащите в страната нормативни актове, вътрешното и европейското законодателство…

Виж повече...

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Адвокатска кантора „Красимир Димитров и партньори” има богат опит в областта на изпълнителното производство…

Виж повече...

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Ние оказваме компетентно и ефективно правно съдействие на клиентите ни във връзка с консултации в областта на наказателното право и наказателния процес…

Виж повече...

ВЕЩНО И НОТАРИАЛНО ПРАВО

Правни съвети във връзка с придобиването или продажбата на недвижим имот, проверка и анализ на наличната документация.

Виж повече...

Facebook