http://www.vks.bg/vks_p03.htm

Ищците са наследници и синове на М. И. като всеки от тях наследява по 1/4 от имуществените права на наследодателя. Приживе М. И. чрез пълномощника си и трети син М. М. е продал на същия пълномощник и свой син процесния недивижим имот за сумата от 6139,10лв.. В пълномощното се съдържа клауза за договаряне сам със себе си, но не са уговорени правомощия за пълномощника да получава цената по договора и да прави писмено изявление за това(разписка). В нотариалния акт е включено изявление на пълномощника, че е платил цената по договора и е получил цената от името на упълномощителя. Други доказателства за плащане на уговорената цена не са ангажирани.
При така установените факти по делото следва, че купувачът по сделката не е доказал плащането на цената поради което такова не е извършено. Той не е имал пълномощно за получаване на цената по сделката, откъдето изявлението му в нотариалния акт, че е получил цената е изявление без представителна власт и е без доказателствена стойност. Тъй като чл.164, ал.1, т.4 ГПК установява писмена форма за доказване на плащането и ответникът не е ангажирал писмени доказателства за това, то съдът съгласно правилата за разпределение на доказателствената тежест(чл.154ГПК) приема, че този факт не се е осъществил. Поради неплащане на цената, искът за разваляне на договора по чл.87, ал.3 във вр.с чл.87, ал.1ЗЗД е основателен и следва да се уважи така, както е поискано до размера на наследствените квоти на ищците(наследили са общо 1/2 от правото на разваляне).