Дали гражданския съд в рамките на съдебното производство по претенция за компенсиране на вреди от деликт е допустимо да приеме осъществяване на изпълнителното деяние с друг вид нарушение на ЗДвП, различно от това по водено наказателно производство във връзка с осъществяване на същото събитие

С Решение №177 от 06.12.2018г. по т.д. №2394/2017г. ВКС приема, че Гражданския съд в рамките на съдебното производство по претенция за компенсиране на вреди от деликт е допустимо да приеме осъществяване на изпълнителното деяние с друг вид нарушение на ЗДвП, различно от това по приключило с оправдателна присъда наказателно производство във връзка с осъществяване на същото събитие, само ако разглежда въведени други фактически действия изпълващи друг специален състав,различен от този разгледан от наказателния съд. Гражданският съд не може да обоснове…

Прочети още

кой има право да получи обезщетение при смърт на близък при трудова злополука

интересно решение на ВКС, което коментира както правото на съжителстващата на съпружески начала жена да получи обезщетение, така  и проявената груба небрежност от страна на загиналият работник, която е основание за сериозно намаление на обезщетението Р Е Ш Е Н И Е № 115 гр. София, 15.11. 2018 година В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на деветнадесети септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав: Председател: СВЕТЛА ДИМИТРОВА Членове: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА…

Прочети още

договор за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане между настойник и поставено под запрещение лице

Според Решение на ВКС I-во ГО по гр.д. № 4190/2017г. Поемането на договорни задължения от страна на настойника за гледане и издръжка на поставеното под запрещение лице чрез договори за прехвърляне право на собственост върху недвижим имот при спазване на изискването на чл. 130, ал.3 СК, не противоречи на задълженията на настойника по чл. 164, ал.3 от СК. Задължението на настойника по чл. 164, ал.3 СК касае извършването на правни действия по управление на имуществото на поставения под запрещение, представителство…

Прочети още

свидетелски показания за доказване плащане по сделки между роднини по права линия са недопустими

http://www.vks.bg/vks_p03.htm Ищците са наследници и синове на М. И. като всеки от тях наследява по 1/4 от имуществените права на наследодателя. Приживе М. И. чрез пълномощника си и трети син М. М. е продал на същия пълномощник и свой син процесния недивижим имот за сумата от 6139,10лв.. В пълномощното се съдържа клауза за договаряне сам със себе си, но не са уговорени правомощия за пълномощника да получава цената по договора и да прави писмено изявление за това(разписка). В нотариалния акт…

Прочети още

становище на Комисията за защита на личните данни относно необходимостта от искане на съгласие от субекта на данните

Обработването на лични данни от администратори на лични данни, както в публичната, така и в частната сфера е законосъобразно, ако е налице някое от правните основания, изчерпателно изброени в чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, GDPR): a) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или…

Прочети още

Обезщетение за пострадал при катастрофа (ПТП) с пресичащо пътното платно животно

На територията на нашата страна последните няколко години зачестиха инцидентите с животни, блъснати на пътното платно . В следващият материал ще ви запознаем с един такъв случай от нашата практика, в който заведохме дело за присъждане на обезщетение на пострадала жена. Тя е пътувала в лек автомобил на предната дясна седалка до водача. Последният й спомен от инцидента е , че са пътували между две малки населени  места. От този момент жената няма спомен за катастрофата и се осъзнава едва в…

Прочети още

Приети са нови правила за обработване на лични данни от европейските институции

На 23 май 2018 г., представители на Съвета на ЕС и Европейския Парламент се споразумяха за нов Регламент относно боравенето с лични данни на ниво Европейски институции и от други органи на ЕС. Новите правила са съобразени с Общия регламент за защита на данните (GDPR), който влиза в сила на 25 май 2018 г. Новите разпоредби ще се прилагат за обработването на данни от институциите, органите и службите на Съюза. Разпоредбите ще увеличават нивото на защита на личните данни и…

Прочети още

10 ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

Целта на настоящия документ е да подпомогне практическото прилагане на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679). Той е чисто информационен, няма задължителен характер и не претендира за изчерпателност. ЗАПОЗНАВАНЕ С НОВИТЕ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 1.1. Определяне на служители или екип, които да отговарят за привеждане на дейността на дружеството или организацията – администратор на лични данни, в съответствие с новите нор- мативни изисквания в областта на защитата на личните данни (ръководни служители,…

Прочети още

Тенденцията в европейските държави е производства, при които липсва правен спор между страните, да се решават пред нотариус

Възможно ли е разводите по взаимно съгласие да се извършват по извънсъдебен ред? Възможността разводите по взаимно съгласие да се извършват по извънсъдебен ред, като средство и за намаляване на натовареността на съдилищата, обсъдиха преди месец на форум български и испански нотариуси. Пред участниците в дискусията доц. д-р Красимир Димитров изнесе презентация „Брачни договори и споразумения на съпрузите при развод по взаимно съгласие по чл. 51 от Семейния кодекс“. Доц. Димитров разясни темата и за читателите на „Правен свят“. Доц. Димитров, какви…

Прочети още

Facebook