застрахователят дължи заплащане на лихви, ако не е определил обезщетение в срок и в случаите когато увреденото лице не е представило данни за банкова сметка

С решение №167 от 30.01.2020г. по т.д. №2273/18г. 2-ро т.о ВКС приема, че когато застрахователят е в забава по чл.497, ал.1 КЗ, но не е определил дължим размер на застрахователно обезщетение и оспорва изцяло претенцията на увреденото лице, включително в съдебното производство по чл.432, ал.1 КЗ, в хода на което е посочена от увредения банкова сметка за изплащане на застрахователното обезщетение, не е налице забава на кредитора по см. на чл.380, ал.3 КЗ за периода от изпадане на длъжника в…

Прочети още

общината отговаря както за вреди, настъпили при движение на МПС поради непочистването от сняг и/или лед на улично платно, така и за вреди, причинени на пешеходец поради придвижването му непочистен тротоар

Р Е Ш Е Н И Е № 124 София,18.07.2019 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на девети май две хиляди и деветнадесета година в състав: Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА Членове: АЛБЕНА БОНЕВА БОЯН ЦОНЕВ при секретаря Стефка Тодорова, изслуша докладваното от съдията Цачева гр.д. № 3057 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното: Производство по чл.…

Прочети още

при прилагането на чл.51 ал.2 ЗЗД, редукцията на обезщетението се прилага към размера, за който искът би бил основателен, ако не би се наложило намаляването му, поради допринасянето от пострадалия за настъпването на вредата, а не към претендирания. Претендираният размер има правното значение на горна граница с оглед забраната за присъждане plus petitum, но не и решаващо значение при преценката на действителния размер на претърпяната вреда, който се определя от съда.

Решение по т.д.№ 2013/2018 год. на ВКС-ТК, І т.о. Р Е Ш Е Н И Е № 63 София, 08.07. 2019 год. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. в публичното заседание на двадесет и седми май през две хиляди и деветнадесета година в състав: Председател: Дария Проданова Членове: Радостина Караколева Емил Марков при участието на секретаря Ангел Йорданов, като изслуша докладваното от съдията Проданова…

Прочети още

при частичен иск давността за непредявената част продължава да тече реши ВКС с ТР№3/2016 от 22.04.2019г.

1. Предявяването на иска за парично вземане като частичен ипоследвалото негово увеличаване по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК нямат за последица спиране и прекъсване на погасителната давност по отношение на непредявената част от вземането. 2.Решението по уважен частичен иск за парично вземане се ползва със сила на пресъдено нещо относно правопораждащите факти на спорното субективно материално право при предявен в друг исков процес иск за защита на вземане за разликата допълния размер на паричното вземане, произтичащо от същото…

Прочети още

кой може да представлява лица в състояние на кома или тежка мозъчна травма

Временно изпълняваните настойнически, респ. попечителски функции по смисъла на чл. 159, ал. 1 СК, изр. последно включват и предявяване от временния настойник, респ. даване на съгласие от временния попечител за предявяване на иск по чл. 226 КЗ /отм./ за обезщетяване на претърпени вреди от лицето, което трябва да бъде поставено под настойничество или попечителство, при спазване на правилото на чл. 5, ал. 3 ЗЛС вр. чл. 3, ал. 2 ЗЛС и чл. 4, ал. 2 ЗЛС. Р Е Ш Е…

Прочети още

Дали гражданския съд в рамките на съдебното производство по претенция за компенсиране на вреди от деликт е допустимо да приеме осъществяване на изпълнителното деяние с друг вид нарушение на ЗДвП, различно от това по водено наказателно производство във връзка с осъществяване на същото събитие

С Решение №177 от 06.12.2018г. по т.д. №2394/2017г. ВКС приема, че Гражданския съд в рамките на съдебното производство по претенция за компенсиране на вреди от деликт е допустимо да приеме осъществяване на изпълнителното деяние с друг вид нарушение на ЗДвП, различно от това по приключило с оправдателна присъда наказателно производство във връзка с осъществяване на същото събитие, само ако разглежда въведени други фактически действия изпълващи друг специален състав,различен от този разгледан от наказателния съд. Гражданският съд не може да обоснове…

Прочети още

кой има право да получи обезщетение при смърт на близък при трудова злополука

интересно решение на ВКС, което коментира както правото на съжителстващата на съпружески начала жена да получи обезщетение, така  и проявената груба небрежност от страна на загиналият работник, която е основание за сериозно намаление на обезщетението Р Е Ш Е Н И Е № 115 гр. София, 15.11. 2018 година В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на деветнадесети септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав: Председател: СВЕТЛА ДИМИТРОВА Членове: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА…

Прочети още

договор за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане между настойник и поставено под запрещение лице

Според Решение на ВКС I-во ГО по гр.д. № 4190/2017г. Поемането на договорни задължения от страна на настойника за гледане и издръжка на поставеното под запрещение лице чрез договори за прехвърляне право на собственост върху недвижим имот при спазване на изискването на чл. 130, ал.3 СК, не противоречи на задълженията на настойника по чл. 164, ал.3 от СК. Задължението на настойника по чл. 164, ал.3 СК касае извършването на правни действия по управление на имуществото на поставения под запрещение, представителство…

Прочети още

свидетелски показания за доказване плащане по сделки между роднини по права линия са недопустими

http://www.vks.bg/vks_p03.htm Ищците са наследници и синове на М. И. като всеки от тях наследява по 1/4 от имуществените права на наследодателя. Приживе М. И. чрез пълномощника си и трети син М. М. е продал на същия пълномощник и свой син процесния недивижим имот за сумата от 6139,10лв.. В пълномощното се съдържа клауза за договаряне сам със себе си, но не са уговорени правомощия за пълномощника да получава цената по договора и да прави писмено изявление за това(разписка). В нотариалния акт…

Прочети още

Facebook