С решение №167 от 30.01.2020г. по т.д. №2273/18г. 2-ро т.о ВКС приема, че когато застрахователят е в забава по чл.497, ал.1 КЗ, но не е определил дължим размер на застрахователно обезщетение и оспорва изцяло претенцията на увреденото лице, включително в съдебното производство по чл.432, ал.1 КЗ, в хода на което е посочена от увредения банкова сметка за изплащане на застрахователното обезщетение, не е налице забава на кредитора по см. на чл.380, ал.3 КЗ за периода от изпадане на длъжника в забава по чл.497, ал.1 КЗ до посочване от увреденото лице на пълните и точни данни за банковата сметка, по която да се извърши плащането на обезщетението