Според Решение на ВКС I-во ГО по гр.д. № 4190/2017г.

Поемането на договорни задължения от страна на настойника за гледане и издръжка на поставеното под запрещение лице чрез договори за прехвърляне право на собственост върху недвижим имот при спазване на изискването на чл. 130, ал.3 СК, не противоречи на задълженията на настойника по чл. 164, ал.3 от СК.

Задължението на настойника по чл. 164, ал.3 СК касае извършването на правни действия по управление на имуществото на поставения под запрещение, представителство пред трети лица и полагане на грижи за личността му, но не и задължение за осигуряване на средства за неговата издръжка от имуществото на настойника. Средствата за издръжка на поставения под запрещение следва да се осигуряват по възможност от неговото собствено имущество /пенсия, социални помощи, доходи от имущество и др./

Сключването на подобни сделки не би могло да се квалифицира принципно като несъответстващо на морални принципи, нито като противоречащо на закона, доколкото сключването им не е изрично забранено – подобна забрана не би могла да се изведе от разпоредбата на чл.164, ал.3 СК.

http://www.vks.bg/vks_p03.htm