С Решение №177 от 06.12.2018г. по т.д. №2394/2017г. ВКС приема, че

Гражданския съд в рамките на съдебното производство по претенция за компенсиране на вреди от деликт е допустимо да приеме осъществяване на изпълнителното деяние с друг вид нарушение на ЗДвП, различно от това по приключило с оправдателна присъда наказателно производство във връзка с осъществяване на същото събитие, само ако разглежда въведени други фактически действия изпълващи друг специален състав,различен от този разгледан от наказателния съд. Гражданският съд не може да обоснове деликт позовавайки се на общият състав на престъплението, чието осъществяване е отречено с оправдателната присъда, с оглед конкретния специален фактически състав, който е предмет на повдигнатото обвинение и който определя обективните предели на присъдата

http://www.vks.bg/vks_p03.htm